PRIVACYBELEID
NV DE PELSMACKER hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

NV DE PELSMACKER verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. NV DE PELSMACKER voert elke verwerking van persoonsgegevens uit in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@depelsmacker.be of schriftelijk aan NV DE PELSMACKER , Hoogstraat 203A , 9472 Iddergem.

Verwerkingsdoeleinden
NV DE PELSMACKER verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. [In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Overmaken aan derden
Geen enkele derde heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens en wij geven uw persoonlijke gegevens ook niet door tenzij dit wettelijk verplicht en/of is toegestaan.

NV DE PELSMACKER treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Enkel indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met derde partijen (lees: met ons samenwerkende bedrijven) NV DE PELSMACKER garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
- zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
- een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@depelsmacker.be;

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
In het geval dat u een klacht heeft over hoe wij uw persoonlijke gegevens hebben verwerkt, neem dan contact met ons op via info@depelsmacker.be of schriftelijk aan NV DE PELSMACKER , Hoogstraat 203A , 9472 Iddergem.

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Nieuwsberichten

  • 3D-systeem
    De energie wordt in de binnenruimte van de microgolfoven door middel van een reflector optimaal verdeeld tot in de verste hoekjes. Voor een volledig egaal en ideaal kookresultaat, of ontdooien en verwarmen. Bij Bauknecht...
  • Direktouch
  • Kinderslot
  • Vulopening
  • Startuitstel
meer...
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9